Happy ThanksGiving

Contentos Vietnam
Nov 28 · 2 min read

❤️❤️Happy ThanksGiving to COSers Vietnam ~!❤️❤️
Hôm nay là Lễ Tạ ơn của phương Tây. Mặc dù Việt Nam chúng ta không có thói quen phong tục ăn lễ này, nhưng một trái tim biết ơn với những người đã hỗ trợ mình và luôn ở bên cạnh mình luôn có trong lòng phải không ta~
Vào ngày lễ Tạ ơn này, Hãy bày tỏ đầy lòng biết ơn của chúng tôi với những bài hát tình cảm cho những người bạn muốn biết ơn❤️, những người đó là Cha mẹ, người nhà, anh em, người yêu, bạn bè, người hâm mộ v.v…
Tham gia “Ca khúc tạ ơn”, tải tác phẩm ca hát của bạn lên COS.TV,
video của bạn đều sẽ được COS.TV đạt lên trang chủ để càng nhiều bạn biết tới ..
Giá trị của cảm xúc sẽ được phản ánh trong việc nhận được nhiều lượt thích và Gifting vote nhất ~!
Gửi tác phẩm tại: https://forms.gle/V9SS3HE2ZZeA9hpN6

— — — -
🎤🎤”Hát một bài cho những người mà bạn muốn gửi lời cám ơn, hãy gửi tới họ một trái tim đầy lòng biết ơn“
💙Lượt like của video càng nhiều giá trị của sự cám ơn càng cao!
💛Gifting Votes càng nhiều giúp bạn gia tăng động lực ! “
💙Tặng Gifting Votes trong Lễ Tạ Ơn biểu thị yêu thích và ủng hộ !!

Gifting Votes: “phần thưởng token” của COS.TV,nhận thêm giá trị xứng đáng!

Tìm hiểu Gifting vote :
https://medium.com/@ContentosVietnam/cos-tv-ra-m%E1%BA%AFt-ch%E1%BB%A9c-n%C4%83ng-t%E1%BA%B7ng-gifting-vote-t%E1%BA%B7ng-phi%E1%BA%BFu-qu%C3%A0-t%E1%BA%B7ng-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-cho-creators-m%C3%A0-b%E1%BA%A1n-%C4%91ang-1c88fae8c48c

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade