Kiếm Tiền Bằng Khai Thác Nội Dung Số + Staking — Tỉ suất lợi nhuận năm cao nhất 200%

Contentos Vietnam
Oct 22 · 4 min read

Contentos Foundation thông báo rằng đã chính thức open giải thưởng bỏ phiếu cho các nhà sản xuất khối vào lúc 13:00 ngày 18 tháng 10(UTC + 8). Những người tham gia vote cho bất kỳ node nào trong 7 node chính của Contentos Foundation, miễn là 7 node này nằm trong Top21 với tổng giải thưởng khối lên tới 411.140 VEST. 80% tổng doanh thu của 7 node sẽ được phân phối cho người đi bầu. Ước tính phần thưởng tối đa cho user mỗi tuần là 325.000 VEST (1VEST = 1COS).

Hiện tại, giai đoạn vote BP đang diễn ra và các giải thưởng vote sẽ được phát hành cứ sau 604.800 Bock, mỗi giai đoạn diễn ra trong một tuần, nghĩa là phần thưởng bỏ phiếu sẽ được phân bổ vào ngày 30/10/2019. Bạn cần hoàn thành việc bỏ phiếu trước ngày 23 để tham gia vào vòng đầu tiên của phân phối phần thưởng. Các giải thưởng bỏ phiếu dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 1/1/2020.

Làm thế nào user bình thường có thể nhận được phần thưởng bỏ phiếu?

Theo thông báo mới nhất do Contentos Foundation đưa ra, để đủ điều kiện bỏ phiếu, trước tiên bạn cần phải có VEST.

VEST là một hình thức cam kết COS, 1VEST = 1COS và không thể được chuyển tự do giữa các tài khoản. Có VEST để tham gia vào quản trị sinh thái của Contentos, chẳng hạn như bỏ phiếu node, bạn càng có nhiều VEST, sức mạnh trong hệ sinh thái Contentos càng cao, như hiệu quả của công việc càng cao.Tối thiểu 10 VEST trong ví Mainnet của bạn mới có thể tham gia bỏ phiếu.

Người dùng có thể bỏ phiếu cho node được chỉ định tại https://bp.contentos.io/ . Mỗi tài khoản được phân bổ phần thưởng biểu quyết theo tỷ lệ số lượng VEST hợp lệ trong tổng số phiếu bầu. Phần thưởng bỏ phiếu sẽ được bằng VEST mỗi tuần. Để tài khoản của người tham gia. Hướng dẫn đổi qua VEST tại: https://cos.tv/videos/play/1569510131368720751

Theo báo cáo, vào đầu và cuối của mỗi giai đoạn phân bố phần thưởng, hệ thống sẽ snapshot trạng thái biểu quyết của từng tài khoản, được sử dụng để tính tỷ lệ phân phối tiền thưởng. Trong giai đoạn này, việc chuyển đổi sang các node khác sẽ dẫn đến việc bỏ phiếu không tính cho giải thưởng.

Theo Whitepapre Contentos, 30% giải thưởng dùng để khuyến khích thưởng cho giai đoạn đầu vote node. 7 node Contentos Foundation hoạt động, hoạt động sớm sẽ nhận được nhiều phần thưởng. Tất cả bỏ phiếu như một phần thưởng (tài khoản tổng thể cho khoảng 80% phần thưởng node), tính theo tỷ lệ bỏ phiếu cho 7 node của tất cả những người tham gia.

Do đó, để nhận được giải thưởng bỏ phiếu, ít nhất 1 trong 7 node do Contentos Foundation vận hành phải được bầu chọn như: cosofficialbp1, cosofficialbp2, cosofficialbp3, cosofficialbp4, cosofficialbp5, cosofficialbp6, cosofficialbp7.

Điều đáng chú ý là các node chính thức tham gia bỏ phiếu cần phải nằm trong top 21 để tham gia vào mining Block và nhận phần thưởng. Mick, người đứng đầu Contentos Foundation, cho biết: Từ kênh thông tin trực tuyến chính của Contentos, cộng đồng rất quan tâm đến việc trở thành một node để tham gia xây dựng sinh thái và kiếm phần thưởng, nhưng chúng tôi hiểu rằng có một số ngưỡng kỹ thuật nhất định để xây dựng node, để tạo ra niềm đam mê COS Cộng đồng có nhiều khả năng tham gia và Foundation có nhiều quyền hơn để quản lý các node trong giai đoạn đầu. Chúng tôi chuyển đổi lợi ích của các node nền tảng này thành phần thưởng bỏ phiếu, mang lại lợi ích cho cộng đồng và hỗ trợ Contentos Foundation về sự phát triển sinh thái tổng thể.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade