Người đếm nỗi buồn
Tra Tran
162

Như 1 thói quen, cùng 1 cảm xúc.

Tôi cũng thích đếm nỗi buồn riêng mình :-j

Cố lên Bạn nhé, Bạn đang làm rất tốt rồi mà :)

Like what you read? Give Cú Đêm a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.