Daha İyi Bir Lider Olmanızı Sağlayacak 5 TED Konuşması

Dünyanın önde gelen iş insanları ve akademisyenlerden tecrübeyle öğrenilmiş liderlik dersleri.

Şirketler çalışanlarını eğitmek için her yıl inanılmaz bütçeler harcıyor. 2013 yılında çalışan başına ortalama 1,208 USD harcama yapılmış. Zamanın ve kaynakların çoğu ise daha iyi liderler geliştirmek için kullanılıyor.

Peki süreç gerçekten bu şekilde mi olmalı? Her zaman değil. Eskiden bir servet dökmeniz gereken ve yalnızca sınırlı bir kitlenin erişebildiği yayın ve içerikler artık internette herkese açık ve herkes için ücretsiz.

Ücretsiz dediğimizde aklınıza düşük kaliteli eğitimler gelmesin. Örneğin online eğitim portalı Udacity’yi ele alalım. Bu portal, Stanford’da profesör olan…

The Current / 41 North Business School

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store