This story is unavailable.

Po pierwszy numer sięgnąłem z powodu shitstormu (ach ci niedzielni czytacze komików)jaki się przetoczył, po drugi żeby potwierdzić moje domysłu dotyczące Kobik. Trzeci przeczytam już z zainteresowania. Nie licząc Standoff to pierwsza rzecz Spancera z jaką mam styczność i wiem, że muszę się mu bliżej przyjrzeć. Zabawa komiksem i absurdalne pomysły, kupuje to w całości. Serie doskonale podsumowuje kadr który zamieściłeś. Jak się uśmiałem gdy go zobaczyłem. A w numerze przeszkadzała mi nadmierna ekspozycja i duża ilość tekstu. Secret origin Capa można było napisać bardziej zwięźle i wrócić do historii.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.