O kodėl rinkotės skrydį iš Varšuvos?
Mindaugas Tautkus
1

Sveikas, Mindaugai! Kadangi oro uostas Vilniuje buvo uždarytas, tai turėjom du realius variantus: kilt iš Kauno arba Varšuvos. Pasirinkom Varšuvą, nes oras nusimatė (ir buvo) puikus, tai pasinaudojom galimybe nerūpestingai paslampinėti josios gatvėmis (atvykome para iki skrydžio). Linkėjimai! :)

Like what you read? Give Stepių vilkas a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.