Biliyor muyum ki?
Alper Şimşek
71

Devam, yazmaya, düşünmeye, paylaşıp yeniden düşünmeye, tek şartla benlik girdabına dikkat edererek.

“Göğü zıpkınlamak mı, toprağı bellemek mi”

İkisi de olsun.

Bir ormanda bir dal kırılsa kimse de bunu duymasa o ses çıkmış sayılır mı?

Yazmaya devam, duyanlar var ve hatta sana geri dönenler de.

Like what you read? Give Mustafa Özer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.