This story is unavailable.

“Kafanızı bir tenekeye çarptığınızda çıkan sesin hemen tenekeden geldiğine hükmetmeyin” demiş biri.

Başka biri de “derin olan kuyu değil kısa olan iptir” demiş.

Kaosuna destek çıkayım dedim.

Sorular için teşekkürler

Like what you read? Give Mustafa Özer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.