“Ik heb al 24 jaar tbs”, vertelt Jacob* me zonder blikken of blozen, terwijl hij met een vlijmscherp mes aardappelen schilt. Jacob is een man van middelbare leeftijd, gekleed in een Ajax-kloffie. Hij is gek op koken, en vanavond mag hij het avondeten verzorgen voor zijn medepatiënten op de forensische zorgafdeling Forence in Deventer.

Verkeerd beeld

Hoe zie jij een forensische afdeling voor je? Ik dacht zelf aan een hermetisch afgesloten gebouw, omringd door torenhoge muren en hekken met roestig prikkeldraad. Natuurlijk is het geheel ook zwaar beveiligd. Je begrijpt mijn verbazing toen ik bij Forence een vrij toegankelijk terrein opkwam, zonder…


*De naam Leo is uit privacyoverwegingen gefingeerd.

Leo* is 48 jaar oud en wordt al sinds hij negentien jaar is behandeld in de psychiatrie. Na tien jaar kreeg hij een tbs-maatregel. Voor die tijd kwam zijn behandeling niet van de grond. Nadat hij ontslagen werd uit een psychiatrisch ziekenhuis met de mededeling dat er niks meer voor hem gedaan kon worden, werd hij een half jaar lang getreiterd en bedreigd door zijn buurtgenoten.

“Na een tijdje knapte er iets bij mij. Toen heb ik het gas opengezet, en wou ik mijn huis opblazen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, en ik heb dus ook geen slachtoffers gemaakt…

Daan van Monsjou

Derdejaars student Journalistiek.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store