Waarom wij overstappen op de nieuwe Podcast Statistieken van het IAB (en iedereen aanmoedigen mee te doen)

Dag en Nacht Media
Sep 10 · 4 min read

We zetten de knop om. Per 1 oktober stappen wij, net als NPR en CBS, over op de Podcast Measurement richtlijnen van het IAB. Om een nog scherper beeld te krijgen van wie er naar onze shows luisteren en om de marktstandaard van luistercijfers te verbeteren. Bij deze willen wij andere podcastmakers adviseren hetzelfde te doen.

Ho, wacht, denk je nu misschien wel. Waar gaat dit over? Wat houdt de IAB Podcast Measurement precies in? Wie of wat is het IAB precies? En waarom is er behoefte aan een nieuwe manier van Podcast Measurement? Oké, laten we bij het begin beginnen.

Al sinds het ontstaan van de podcast is er een veel gehoorde klacht, namelijk: statistieken over de luistercijfers van podcasts zijn niet universeel. Het ene platform rekent een volledige download van het audiobestand als een ‘beluistering’, ongeacht of er ooit op ‘play’ gedrukt is, en het andere platform begint pas te meten wanneer de luisteraar er minstens een minuut van de aflevering op heeft zitten. Al deze metingen worden vervolgens doorgestuurd naar je hostingplatform die het in één grote bak gooit: je ‘luistercijfers’. Dat zorgt voor onduidelijkheid en dat is extra jammer, omdat juist de podcast-industrie ten opzichte van bijvoorbeeld radio en tv, meer mogelijkheden heeft om precies te kunnen zijn.

Op dit moment is niet iedere download ook een luisteraar. Dat zorgt voor ongelijkheid in je eigen cijfers, maar ook tussen podcasters. Want je kunt wel zeggen dat jouw show 30.000 downloads per aflevering heeft, maar wat betekent dit eigenlijk? Zijn dit 30.000 mensen? En hoeveel van deze downloads zijn automatisch op een telefoon beland en uiteindelijk niet beluisterd?

Op 1 september stappen wij met al onze podcasts over op de nieuwe IAB Podcast Measurement

Er is dus behoefte aan duidelijkheid en uniformiteit. Dit erkende ook het Amerikaanse Interactive Advertising Bureau (IAB), de branchevereniging van digitale marketing. Om hier iets aan te doen zijn ze met 32 organisaties in de podcastindustrie een partnerschap aangegaan (waaronder NPR, MidRoll Media en Audible) om tot een universele richtlijn te komen voor het meten van je luisteraars. Deze universele richtlijn is nu vastgelegd in de IAB Podcast Measurement Technical Guidelines.

We zullen je de lange versie van wat die richtlijnen precies inhouden besparen (het volledige document kun je hier inzien), maar kort gezegd geeft het concrete handvaten die voorschrijven wanneer je een download mag tellen als een beluistering. De belangrijkste regel is dat er op zijn minst één minuut van je podcastaflevering geluisterd moet zijn. Ook wordt er op basis van IP-adressen gefilterd op unieke downloads, en zogenaamde bogus requests van potentiële bots worden uit de statistieken gehaald.

De belangrijkste nieuwe regel is dat er op zijn minst één minuut van je podcastaflevering geluisterd moet zijn.

Het doorvoeren van deze richtlijnen heeft natuurlijk wel zo zijn technische eisen, en niet ieder platform kan zomaar overstappen op de nieuwe methodiek. Op dit moment zijn er acht hostingplatforms gecertificeerd volgens de IAB Guidelines, maar ook zij zijn daarnaast afhankelijk van de aangeleverde statistieken van partijen als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher. Het zal dus een geleidelijk proces zijn. En niet iedereen is er misschien even blij mee. Deze eerlijkere manier van meten zorgt er immers voor dat je cijfers in eerste instantie zullen dalen. Maar wat je te zien krijgt, zal wél een veel eerlijkere weergave zijn van wie er écht naar je podcast luistert.

Omdat wij het belangrijk vinden dat de podcastwereld beweegt naar een universele manier van luisteraantallen tellen, stappen wij over. Dit kunnen wij, omdat we zijn aangesloten bij het platform ART19, één van de ontwikkelaars van de richtlijnen. Wil jij ook een eerlijkere weergave van podcastluisterpublieken? Vraag dan bijvoorbeeld eens aan je host of deze zich bewust is van deze Guidelines. Werken ze aan de invoering ervan? Of misschien ben je wel een startende podcaster en ben je op zoek naar een goed platform. Dan raden wij aan om meteen goed te starten, en te kiezen voor een platform dat aan de IAB Guidelines voldoet. Zoals bijvoorbeeld ART19, Whooshka of Libsyn. Ook Acast heeft vorige week hun podcasters laten weten dat ze per 1 oktober zullen overstappen.

Op dit moment is het nog een select groepje dat zich houdt aan de Podcast Measurement Guidelines van IAB, maar wij verwachten dat die groep de komende jaren zal groeien. Het maakt de podcastwereld transparanter en gezonder.

Dag en Nacht is een platform voor Nederlandse podcasts. Check onze podcasts op www.dagennacht.nl, of schrijf je hier in op onze wekelijkse nieuwsbrief.

Dag en Nacht Media

Written by

Dag en Nacht is een platform voor / producent van Nederlandse podcasts | www.dagennacht.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade