[:en]Studiegroep voor de University of Nicosia MOOC start in januari 2018 in Amsterdam![:]

Bas Wisselink
Jan 9, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Hypes komen, en hypes gaan. Blockchain was er in 2017 zéker een!

Eén van de voordelen is dat er na de onvermijdelijke kater ook heel veel nieuwe mensen binnenstromen die bruisen van enthousiasme.

Eén van de nadelen is dat het ongelofelijke moeilijk is een fatsoenlijke basiskennis op te doen die niet gelijk heel erg gekleurd is door stammenstrijd.

Dat is jammer, én oplosbaar.

Studiegroep

Vandaar dat ik samen met Lykle de Vries en Ronald Mulder van de Blockchainrealisten besloten heb een studiegroep op te zetten die gekoppeld is aan het mooie basisprogramma dat de Universiteit van Nicosia al jaren aanbiedt.

De cursus is gratis en op afstand, als MOOC, te volgen. Een van de kerndocenten is niemand minder dan Andreas Antonopoulos. Hier en hier vind je meer informatie. Iedereen kan nu een solide basis in de materie krijgen. Het vergt alleen wat tijd en discipline.

Uit ervaring weet ik dat het niet makkelijk is om alleen te studeren, en wat mij betreft is het ook niet gewenst! Omgaan met meerdere visies en ideeën is een noodzakelijk onderdeel van iets leren. Daarnaast is het simpelweg leuk en interessant om direct met anderen in Nederland in contact te komen die ook bezig zijn met blockchains en cryptocurrencies. In de loop der jaren heb ik daar mooie samenwerkingen uit voort zien komen. Er is geen reden aan te nemen dat dat nu niet weer kan gebeuren.

De studiegroep is simpel van opzet: de MOOC heeft wekelijks studiemateriaal en een livestream, waar je ook vragen in kunt sturen. Op de studiegroep praten we, met Lykle, Ronald en mij (niet altijd alle drie) over het materiaal en kun je vragen stellen, discussiëren en kunnen we onduidelijkheden wegnemen. Zo simpel is het! Voor het overige houden we de invulling vrij, aangezien we weten dat het onderwerp altijd tot meer leidt dan we van tevoren kunnen en willen bedenken.

Mail ons om je aan te melden: bas@baswisselink.com!

Praktische details:

  • Je moet jezelf online inschrijven voor deelname aan de MOOC bij de Universiteit van Nicosia: https://digitalcurrency.unic.ac.cy/free-introductory-mooc/

Originally published at Bas Wisselink.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store