• * ເຮົ້າມາເບີງວິທີການສ້າງຕາຕະລາງໃນ mysql ກັນເນາະ?
1 ກອນອືນມົດເຮົ້າຈະມາສ້າງຕາຕະລາງກອນເລີຍເນາະ?

ຕົວຢ່າງຈົງຕືມຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ type ດັງລຸ້ມນີ:

INSERT INTO TYPE = VALUES(“,’Drink’);

INSERT INTO TYPE = VALUES(“,’food’);

INSERT INTO TYPE =VALUES(“,’Toy’);
INSERT INTO TYPE = VALUES(“,’book’)
* ຫຼັງຈາກທີເຮົ້າຂຽນໂຄດຂ້າງເທີງນີ້ສຳເສັດແລ້ວ
ໃຫ້ກົດປຸ່ມEnter ບົນຄີບບອບເລີຍເນາະ ຫຼັງຈາກທີເຮົ້າກົດປຸ່ມEnter ບົນຄີບບອດແລ້ວກໍ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຮົ້າເຫັນວ່າ Query ok.
* ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເຮົ້າພີມຄຳວ່າ select * from type;

. * ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ເປັນຮູບຕາຕະລາງດັງລຸ້ມນີ້

2 ຂັນຕອນຕໍ່ໄປ?
  • *ຖ້າເຮົ້າຕ້ອງການລົບລາຍການສີນຄ້າອັນໄດ້ອັນນືງທີມີຢູ່ໃນຕາຕະລາງອອກໄປໃຫ້ເຮົ້າຂຽນໂຄດດັງຕໍ່ໄປນີ:
  • ຕົວຢ່າງຢາກຈະລົບລາຍການ ອາຫານອອກທີມີຢູ່ໃນຕາຕະລາງມີຊືວ່າ food ອອກໄປ ໃຫ້ເຮົາພີມຄຳວ່າ :
  • DELETE FROM TYPE WHERE type_name = food type_id = 2;
  • ແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມ Enter ບົດຄີບບອດ
  • ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮົ້າກໍ່ຈະເຫັນລາຍການອາຫານທີມີຊື່ວ່າfood ຖືກລົບໄປ

3 ແຕ່ຖ້າເຮົ້າຢາກ update ໃຫ້ມັນກັບມາຄືເກົ້າໃຫ້ພີມຄຳວ່າ:

  • update type set type_name = food where type_id = 2;
  • ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເຮົ້າກົດປຸ່ມ Enter ບົນຄີບບອດແລ້ວ
  • ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮົ້າກໍ່ຈະເຫັນລາຍການອາຫານທີມີຊື່ວ່າfood ທີເຮົ້າລົບອອກໄປນັ້ນກັບມາຄືເກົ້າ
  • * ການສ້າງຕາຕະລາງ mysql ທີ່ມີຊື່ວ່າ type ກໍ່ໄດ້ສິນສຸດລົງພ່ຽງເທົ້ານີ
  • ຖ້າໃຜໄດ້ເຂົ້າໄປອ່ານກໍ່ຢາລືມກົດ ຕົບມື້ ກົດ follow ໃຫ້ພ້ອມເດີ

……………..ຂໍ້ຂອບໃຈ…………….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.