Але тоді в тебе мала б бути і ксенофобія, а не тільки мізогінія.
Andriy Kosetsky
1

дякую, Кеп. в мене була ксенофобія до азіатів, яку я успішно подолала через тимчасову приналежність до одного суспільства з ними

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.