Zmiana alimentów — kiedy można o nią wystąpić?

 1. Zmiana alimentów jest możliwa w razie zmiany stosunków.
 2. Pojęcie „zmiana stosunków” obejmuje zmianę wszelkich okoliczności wpływających na potrzeby lub możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego lub uprawnionego do alimentów.

Zmiana alimentów — konieczna zmiana stosunków

Zmiana alimentów ustalonych w orzeczeniu sądowym lub umowie jest możliwa w razie zmiany stosunków. „Zmiana stosunków” jest określeniem bardzo ogólnym, obejmującym swoim zakresem różnorodne stany faktyczne takie, jak na przykład:

 1. uzyskanie nowej, lepiej płatnej pracy przez uprawnionego,
 2. otrzymanie przez uprawnionego spadku lub darowizny,
 3. zmniejszenie się potrzeb uprawnionego wskutek polepszenia się stanu jego zdrowia,
 4. zwiększenie się potrzeb dziecka będące wynikiem dorastania,
 5. uzyskanie przez dziecko możliwości samodzielnego utrzymania się,
 6. nawiązanie konkubinatu przez osobę uprawnioną lub zobowiązaną do alimentów,
 7. zawarcie małżeństwa przez córkę uprawnioną do alimentów od ojca,
 8. założenie nowej rodziny przez zobowiązanego do płacenia alimentów,
 9. urodzenie się kolejnego dziecka zobowiązanemu do dostarczania środków utrzymania,
 10. zmniejszenie się możliwości zarobkowych zobowiązanego na skutek okoliczności, na które zobowiązany nie miał wpływu, lub za które nie ponosi odpowiedzialności (np. utrata pracy na skutek ciężkiej choroby),
 11. wzrost dochodów zobowiązanego,
 12. zmiana okoliczności wywołana zaprzeczeniem ojcostwa męża matki.

Zmiana alimentów — o czym trzeba pamiętać?

„Zmiana stosunków” musi wystąpić po wydaniu wyroku lub zawarciu umowy dotyczącej alimentów i zostać wykazana w toku procesu przez osobę występującą z żądaniem zmodyfikowania ich wysokości. Zmiana alimentów może nastąpić na żądanie zarówno uprawnionego, jak i zobowiązanego i polegać na modyfikacji ich wysokości lub okresu, przez który mają być uiszczane.

A co z programem 500+? Czy jego wejście w życie będzie mogło zostać potraktowane jako zmiana okoliczności uzasadniająca obniżenie alimentów na dziecko? Zainteresowanych odpowiedzią zapraszamy do śledzenia Blogu Kancelarii — napiszemy o tym w jednym z następnych wpisów.

Dziękuję za lekturę. Nazywam się Daria Juchnowicz-Bierbasz i jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie rodzinnym i spadkowym. Więcej o mnie można przeczytać na stronie www.prawodlarodziny.pl. Jestem też na Twitterze i Facebook’u. Wszystkich zainteresowanych prawem rodzinnym i spadkowym zapraszam do śledzenia mojego Blogu.