Apple Pay in Nederland! (Ongeveer.)
Bas van der Ploeg
2112

Inmiddels enige tijd verder, heb mijn UK boon account vervangen voor een Frans boon account waarbij opwaarderen middels overboeking mogelijk is. gebruik het nu ongeveer 1 maand naar tevredenheid. Let wel op dat oom de Franse boon te gebruiken je moet upgraden naar boon.plus door id kaart en adres te verifiëren.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.