“It is never too late to be who you might have been”
George Eliot (pseudoniem van Mary Ann Evans)

Wij vinden dat je niet alleen naar iemands CV of diploma moet kijken maar naar: ‘Wie ben je nu, wat kan je nu en wat wil je nu?’ Het Persoonlijk Profiel…

De Buitenboordmotor

Wij zijn een beweging met de kracht van een buitenboordmotor die zich inzet voor een samenleving waarin iedereen van betekenis kan zijn en blijven.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store