Hoe De Pijp Groningen het verschil gaat maken in betekenisvol ondernemen

De Pijp Groningen
Apr 19, 2016 · 4 min read
Image for post
Image for post
Links Kelly, Rechts Louèt in de keuken van De Pijp Groningen

Grootse plannen, dromen en ideeën! Wij zijn Kelly en Louèt, de dames achter De Pijp Groningen. Onze harten gaan sneller kloppen als we denken aan betekenisvol ondernemen. Hoe geweldig is het dat je met jouw onderneming de wereld elke dag een beetje mooier kan maken. Dat je onderneemt vanuit je hart, omdat je het ontzettend leuk vindt, een probleem zag dat opgelost moest worden. Geen vrijwilligerswerk, want winst is gezond en met winst kan je meer impact bereiken. Hier houden we van en dit mag van ons veel meer aandacht krijgen. Daarom komen wij met De Pijp Groningen met flexwerkplekken en events, middenin het centrum van Groningen waar sociaal ondernemers samen komen en elkaar versterken.

Wij geloven in de groei van de betekenis economie en de kracht van verbinding, inspiratie en kennisdeling.

Met de hierboven omschreven passie liepen we tegen een gemis aan. We zien in de stad steeds meer initiatieven en bedrijven starten en groeien maar missen de verbinding tussen deze bedrijven. Naar ons idee is deze groep gelijkgestemden samen heel sterk en missen we kansen. We kunnen van elkaar leren, elkaar inspireren, helpen, kennisdelen, elkaar versterken en ga zo maar door. Mooie dingen! Daarnaast geloven wij dat deze groep de verbinding zelf ook mist en de herkenning dat er meer mensen zijn die denken en handelen zoals zij. Wij vinden dat deze mensen een fijne plek verdienen.

Er zijn al veel mooie werkplekken en netwerkclubs in Groningen. Dus waarom is dit wat wij bieden anders?

Wij kijken graag naar waarom je je bedrijf bent gestart, wat je beweegredenen waren en zijn. Maar we zijn geen sollicitatiecommissie, als jij voelt dat jij er bij hoort en er een onderdeel van wilt zijn, dan kan dat. Het maakt ons niet uit wat je omzet is, hoeveel personeel je hebt en of we veel of juist niet veel dezelfde branches in onze community hebben. Bij ons draait het om je drive!

Iedereen kan van betekenis zijn en heeft iets waardevols te delen.

Wij geloven niet in concurrentie of competitie, maar wel in de kracht van verbinding met een groep gelijkgestemden. En daarmee maken wij een verschil. Een community van gelijkgestemden. Hoe groot of klein je ook bent en in welke branche je werkzaam bent maakt niet uit, juist die verschillen en gelijkenissen maken het zo mooi.

Na lang zoeken hebben we de plek gevonden die past bij onze visie, De Pijp Groningen. We zitten er al een jaar en we moeten zeggen het bevalt uitstekend! In de oude fabriek naast Simplon aan het Boterdiep, hebben we verschillende ruimtes waar je kan samenwerken of jezelf even kan afzonderen voor een telefoontje. Hartje centrum, het bruisende Ebbingekwartier. Ons pand heeft de grootste schoorsteen van Groningen. En hier zijn we enorm trots op!

We hebben het over verbinden, hoe gaan we dit dan doen? Op verschillende manieren, maar de basis is dat je hier kan werken en/of lid van kan worden. We hebben kantoorruimtes, die overigens op dit moment allemaal gevuld zijn met een hele fijne en inspirerende groep ondernemers, onze community. Daarnaast bieden we flex-plekken aan en verhuren we vergaderruimtes.

Doordat we sociaal positief ondernemerschap en de betekenisvolle ondernemer / economie de aandacht geven die het verdient, gaan we verder dan alleen het aanbieden van werkplekken. Je kan daarom ook lid worden van onze community. Dit betekent dat je zonder een werkplek ook onderdeel kan uitmaken van onze groep gelijkgestemden en daardoor welkom bent bij alles wat georganiseerd wordt door De Pijp Groningen. Denk hierbij aan inspiratiesessies, evenementen en netwerkavonden.

Omdat wij niet geloven in concurrentie of competitie gaan we dan ook graag samenwerkingen aan met andere bedrijfspanden met dezelfde mindset. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en hoe meer impact we met ons allen kunnen maken!

We kunnen en willen veel meer vertellen over onze plannen, ideeën en dromen. Hou daarom ons blog in de gaten zodat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Maar we willen ook graag weten wie jij bent!

Ben je ondertussen nieuwsgierig geworden en wil je graag een kijkje komen nemen in ons pand of wil je meer informatie? Leuk! We nodigen je graag uit voor een kop koffie of kom een weekje gratis bij ons flex-werken om te kijken of je De Pijp Groningen een fijne werkplek vindt. Zodat je de sfeer kunt proeven en ons kunt vertellen wat je ervan vindt. Daar kunnen wij weer van leren en zo de meest ideale werkplek realiseren voor sociaal ondernemerschap.

Laat je het wel even weten als je wilt komen? Stuur een mail naar hallo@depijp-groningen.nl

Volg ons ook via Facebook, Twitter en Instagram

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store