Twis Fate NA

Nếu tôi thành công, tốt thôi. Nếu tôi chết, cũng chẳng sao cả

Twis Fate NA