Notis (3). Vad är en vänstermänniska?

Vad är en vänstermänniska? Man kan givetvis närma sig frågan på skilda nivåer. Filosofiskt sett hamnar man lätt i tautologier; det är en god person som vill gott. En övertygad idealist, en som strävar efter rättvisa, som hävdar alla likas värde, etcetera. Utan tvekan positivt laddade ord, och nog är alla mer eller mindre vänstermänniskor, om man väljer det spåret. Men frågar man vad exempelvis rättvisa är, råder snart delade meningar, ja inte sällan öppen konflikt.

En vänstermänniska kan ibland vara närapå synonymt med en person som det gått illa för. Underförstått är då att detta skett på grund av andra inte lika goda människor. En vänstermänniska är med andra ord inte sällan ett offer, och om han inte personligen är ett offer, så vet han att många, ”de sämst lottade”, är offer. En person med alkoholproblem, till exempel, är ett offer beroende på vilken samhällsklass han är född i. En finansman som super ihjäl sig gör det av leda, av moraliskt fördärv, osv, medan hans sekreterare gör det på grund av de dåliga arbetsvillkoren, könsförtrycket, osv. Alla människor är lika för en vänstermänniska, men en del är så att säga lite mer lika än andra. Denna människosyn liknar liberalens, i att vad som utgör det bärande i förståelsen av en människa är huruvida hon är upplyst på rätt sätt eller inte; den som förstår sig själv (och andra) rätt är ”god”, ”fri”, etcetera. De andra behöver hjälp, i en eller annan form.

Kanske kunde man alltså säga att vänstermänniskan har bestämt att den hjälpsökande, den verkligt utsatte, per definition är vänster, genom att just vara offer. I vänstermänniskans värld blir ”vänster” ett absolut svar på individens behov, vare sig den enskilde förstår det eller inte.

Enligt en del tänkare finns de historiska rötterna till vänsterpositionen att hitta i kristendomen, och då främst i Jesus lära såsom den framträder i evangelierna. Där finns en individcentrerad utgångspunkt – alla är vi Guds barn, alla förtjänar vi kärlek, alla är vi goda, etcetera – och där finns det universalistiska anspråket, att denna människosyn gäller oberoende av samhälle, kultur och historisk situation. Förstod vi bara vilka vi var skulle allt ordna sig, är tanken. Med tiden blev kristendomen som bekant någonting helt annat, inte minst genom Paulus försorg, då synden tillkom och blev ett axiom, ja ett bärande element i förståelsen av människan och i bygget av den kristna kyrkan. Idén om människans del i en gudomlig godhet blandades med tankar om skam, om kroppens, sexualitetens och kvinnans orenhet. Kan vänstermänniskans kombination av lätt sentimental ömsinthet om de svagaste och ofta aggressiva agitation och retorik möjligen härledas till en (osmält, tycks det som) förening av religiöst-filosofiska tankegångar? Paulus jagade kristna innan han blev omvänd, och fick försöka lära sig leva med att vara en syndare. Det var nog ingen lätt börda att bära, men den blev säkert lättare av att alla andra måste vara syndare.

När vänstermänniskor umgås uppstår en ganska speciell gemenskap. Här förstår alla varandra, man nickar instämmande, och finner en samhörighet i att vara lite förmer än andra genom att just kunna luta sig tillbaka på en gemensam utvaldhet. I samma ögonblick som detta påtalas blir det inte sällan dålig stämning. Ihjältigandet tar vid, ett fenomen som i Sverige paradoxalt nog bäst representeras av den mest tongivande tidningen i den fria pressen. Allas rätt är liksom villkorat av vänstermänniskan.

Vad är då en vänstermänniska? En som vill allas väl, vare sig de vill det eller inte? En som vet vad som är rätt för dig utan att behöva rådfråga dig? Eller rent av en som värnar om den svage för att hävda sitt eget tolkningsföreträde? Med dessa tillspetsade formuleringar fångar man in en verklighet, mer eller mindre brutalt gestaltad under 1900-talet, men kan man stanna där? Knappast. Men var skall man börja svara? Alldeles säkert är att man bör ta vänstermänniskan på största allvar.

Einar Askestad

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.