Hiç bilmeyenler için 9 Ekim 2016 Github’ın kapatılması olayı
Midori Kocak
979

Ülkemizin mühendis kalitesi de bu olsa gerek. Yazıyı sağlam bir eleştiriye tâbi tutmaya kalksan yazının kendisi kadar bir şey çıkar ortaya, çok yazık… Hele hele online ödeme sistemleri, e-ticaret siteleri kısmı buram buram cehalet kokuyor. Türkiye’deki e-ticaret sitelerin kullandığı ve GitHub’tan güncelleme yapan Açık Kaynak bir e-ticaret sistemi gösterir misiniz?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.