22 Ağustos Gecesi Yaşanan Uykusuzluk
ezgi
13155

Her gün bu başlığı açsam, aynı bu geceki kadar uyuyamayan insan bulabilirim. Ortada gizemli bir durum, doğaüstü bir olgu yok. İstatistik bilimine göre yeterince büyük örneklemden bu tür sonuç öıkarmak doğaldır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.