Zwart gat

Dit was de laatste dag met de Freestyle Libre sensor. Het laatste uurtje maakte mij nerveus, stil zitten was onmogelijk. Wat nou als ik straks in een onmogelijke hyper of hypo terecht kom? Als dat zou gebeuren, dan heb ik het niet eens door.


Eigenlijk zoals ik dat al lang gewent was, ik weet nu eenmaal niet altijd hoe mijn bloedglucose is. Deze twee weken waren om te proeven van het normale leven. Ik weet nu dat normale mensen een bepaalde rust in hun hoofd hebben, die rust zal er bij mij nooit inkomen.

Like what you read? Give law a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.