Antradienis su podcastu: Mysterious Universe

Dievai ir Demonai
Jun 6, 2017 · 1 min read

Kad ir kokia būtų nuotaika — išgirdus šių pakvaišusių australų transliuojamą vaibą ir juoką — akyse pasidaro šviesiau ir gyvenimas lengvesnis.

Temos apie ufonautus, mistikus, vaiduoklius, konspiracijų teorijas — čia rasite visko — tikrai gerai užkabina ir saldus miegas garantuotas :)


Originally published at Dievai ir Demonai.

Dievai ir Demonai

Written by

Valgyti su druska

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade