Antradienis su tinklalaide — The Skeptics’ Guide to the Universe

Dievai ir Demonai
Oct 24, 2017 · 1 min read

Yo!

Dievai ir Demonai sužinojo kaip lietuviškai vadinti podcast, tad nuo šiol šios rubrikos pavadinimas bus kitoks, nes taip linksmiau!

„The Skeptics’ Guide to the Universe“ arba SGU piktai, giliai ir šauniai kapsto visokias nesąmones, jei mokėtų lietuviškai skaityt — matyt, kad kliūtų ir Dievams bei Demonams už skleidžiamas erezijas. Labai nemėgsta homeopatijos ir placebo (rrr…), tačiau mėgsta įvairius įmantrius žodelyčius. Pasidalina ir pamirštais mokslo žmonėmis, mokslo naujienomis, garsais iš kosmoso (reikia atspėti ką girdi).

Linksmų plaučių chebra, besistengianti atnešti nors kruopą racionalumo šiame išprotėjusiame pasaulyje. Rekomenduojam. Beje, SGU Dievams ir Demonams leido suprasti, kad skepticizmas nėra taip jau ir blogai ir spaudžia žmoniją nesustoti, neužmigti ant laurų ir vis ką nors paknibinėti.

Papildomai dar paskaitykite — http://techo.lt/podcastai-ilgoms-kelionems/

Pati tinklalaidė — http://www.theskepticsguide.org/podcast/sgu

O tie keturi Dievų ir Demonų skaitytojai galėtų pasidalinti savo mėgstamomis tinklalaidėmis, ypač, jei jos yra leidžiamos lietuvių kalba!


Originally published at Dievai ir Demonai.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade