พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงร.๙ ทรงฉลองพระเนตรสีดำ ทรงพระหล่อทุกรูป

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.