Standford hapishane deneyine de bir bakiniz.
yıldırım doğan
11

Kesinlikle Stanford deneyini de unutmamak lazım. Kısa ve öz bir yazı yazmak niyetiyle o deneyi dahil etmedim. Tavsiyeniz için teşekkür ederim…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.