Dysgu o #Blabchat: Gweithio’n agored

Cymerais ran mewn #Blabchat Bromford Lab ar weithio’n agored ychydig o wythnosau yn ôl. Gallwch ddarllen trosolwg gwych gan Michelle Butler ar flog y Lab.

Rydw i wedi ceisio rhannu fy ngwaith yn agored ers i mi ddechrau gweithio i Research in Practice a Research in Practice for Adults, ond roedd yn amlwg i mi pa mor llwyddiannus mae hynny wedi bod ar ôl i mi gael trafodaeth ar fy ngwendid mwyaf — cyllidebu.

Canlyniad y drafodaeth honno oedd y byddwn i’n diweddaru fy nghydweithwyr yn bwrpasol ac yn rheolaidd er mwyn tynnu sylw i’r sefyllfa bresennol. Bydd hyn yn helpu i rannu’r llwyth, ac i wneud y fwyaf o gryfder mewn niferoedd. Felly bydd y gyllideb yn cael ei weld o wahanol safbwyntiau gan nad yw’n cael ei weld o’n safbwynt i yn unig, sy’n allweddol wrth drafod y ffactorau niferus sy’n gwneud digwyddiad yn llwyddiannus.

Dyma beth ddysgais i o #Blabchat:

Rhaid targedu eich ymdrech i weithio’n agored os ydych am fod yn effeithiol

Mae’n un peth i ryddhau diweddariad i’r byd, a peth arall i dargedu’r wybodaeth lle mae ei angen fwyaf. Mae gweithio’n agored yn wych i godi ymwybyddiaeth ymhlith cylchoedd ehangach am beth ni’n gwneud, ond rhaid hefyd gwneud e’n hawdd i bobl sydd wir angen y wybodaeth. Dyw rhannu gwybodaeth i mewn i ddiffeithwch ddim yn ddigon.

Diogelwch seicolegol

Pam wnes i ddim diweddaru pobl ar fy ngwendid mwyaf? Roedd rhan o hyn yn ymwneud ag ego a chael fy ngweld yn dda yn fy swydd i. Yr ochr arall o’r geiniog oedd roedd rhaid i mi deimlo’n ddigon diogel i gyfaddef nad oedd gen i’r atebion i gyd. Mae bod yn agored yn golygu bod gan bawb y cyfle i ymyrryd cyn gynted â phosib, sy’n rhoi cyfle lot gwell i ni gynnal digwyddiad llwyddiannus.

Gwneud hyn yn rhan o’ch gwaith

Rydw i wedi ceisio gwneud hyn, ond rwy’n credu gallai wneud hyn lot gwell. Rydw i wedi rhoi atgofiadau ar fy nghynlluniau Basecamp, gan gynnwys ar gyfer diweddariadau capasiti. Ond mae rhaid i mi roi rheswm i bobl brynu i mewn fel y bod nhw’n archwilio’r gwaith. Rwy’n meddwl bod angen i mi rannu’r rhesymeg y tu ôl i fy mhenderfyniadau fel ei fod yn gallu cael ei herio yn fwy trylwyr o safbwyntiau amrywiol.

Cyfaddef yn gyhoeddus nid oes gennych ddim yr atebion i gyd

Rwy’n credu bod hyn yn fwy anodd nag y mae fe’n swnio. Mae cymaint o bwysau ar arweinwyr i fod y diffiniad o ddoethineb, ac yn y pen draw, y byrddau a’r Prif Weithredwyr sy’n talu’r pris am wallau difrifol sy’n cael eu gwneud. Fodd bynnag, a yw hi’n ddefnyddiol i gadw rhywfaint o ddirgelwch o amgylch penderfyniadau, neu eu holi’n drylwyr? Sa i’n meddwl ei fod yn ddamwain bod fy sgiliau ariannol wedi gwella wrth i fy nghyfathrebu o fy ngwaith gwella. Rydw i hefyd yn ddigon ffodus i gael rheolwr llinell sy’n ninja ariannol ac mae hi wedi bod yn gefnogaeth fawr wrth i mi fynd ati i ddatblygu fy sgiliau.

Yn y pen draw, mae lot o hyn wedi ei gysylltu ag ofn methiant, neu o leiaf yr ofn o gael eich gweld fel methiant. Cymerais ran mewn trafodaeth gyda Chris Bolton (a.k.a. whatsthepont) ychydig ddyddiau ar ôl y sgwrs lle wnaeth e rannu adnoddau defnyddiol iawn ar ddiwylliant iechyd a diogelwch mewn olew a nwy, gan gynnwys symud o reoleiddio llithyddol i reoleiddio cynhyrchiol. Rwy’n credu bod y tabl isod yn ddefnyddiol iawn wrth fynd at i greu’r amgylchedd cywir ar gyfer weithio’n agored.

Ac os nad yw hynny’n ddigon, rhannodd Chris y siartiau llif hyn hefyd. Byddai’r Ysgol Rheolaeth o Sgubo Pethau dan y Carped yn hynod o ddoniol, os nad oedd e mor agos at y gwirionedd.

Canolbwyntio ar wendidau

Y peth allweddol a ddysgais o hyn i gyd yw bod yna cymaint o fuddion o weithio’n agored. Yr her go iawn yw rhannu’n gwendidau’n onest, dim jyst ein llwyddiannau. Gall hyn fod yn anghyfforddus, ond rwy’n credu mai dyma sut allwn ni ddechrau gwneud y gwelliannau mwyaf. Byddai’n gwneud fy ngorau i roi hyn ar waith, a phob lwc i bawb arall sy’n ystyried gwneud yr un peth.