Kino 3D

Przedstawiamy sferyczne Kino 3D, jedną z głownych atrakcji ekspozycji „Mikroświat — Makroświat” w CNiT

ENERGIA WIEDZY
Jun 29, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post

Jak wiemy, Centrum Nauki i Techniki EC1 zaoferuje gościom trzy wystawy tematyczne. Obok najbardziej znanej i najszerzej omawianej części poświęconej przetwarzaniu energii niezwykle ciekawa będzie wystawa „Mikroświat — Makroświat”, której integralną częścią będzie sferyczne Kino 3D. Mieści się ono w imponującej srebrzystej kuli tuż obok turbozespołu będącego wizytówką powstającego Centrum.

Image for post
Image for post

Kusi, aby sferyczne Kino 3D porównywać z otwartym 8 stycznia 2016 r. Planetarium EC1. Byłby to jednak błąd, gdyż funkcje i cele obu kopuł są odmienne. Kino 3D jest integralną częścią wystawy „Mikroświat — Makroświat”, filmy w nim prezentowane mają uzupełnić i poszerzyć wiedzę gości Centrum Nauki i Techniki EC1 i tym sposobem wpłynąć na pełniejszy odbiór interaktywnych elementów wystawy.

Film w Kinie 3D będzie nieodłączną częścią ekspozycji — wyjaśnia Tomasz Kisiel, kierownik Planetarium EC1 — Do planetarium przychodzimy na konkretny pokaz, którego część zawsze jest prowadzona na żywo. Po 45 minutach nasz kontakt się kończy. Z Kinem 3D będzie inaczej: treść prezentowanych tam filmów będzie bezpośrednio korespondować z elementami interaktywnymi wystawy w CNiT. Gdybyśmy rozdzielali te dwa doświadczenia, naprawdę sporo byśmy stracili.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Filmy wybrane do projekcji w Kinie 3D pokażą pewne fakty w szerszym aspekcie. Następnie uzupełnimy wiedzę przy instalacjach interaktywnych. Tematy filmów będą bardzo zróżnicowane. W „Nanocam” poznamy tajniki najmniejszych cząstek otaczającego nas świata. „Astronauta 3D” pokaże nam praktyczne problemy z jakimi stykają się kosmonauci (ciekawostką jest fakt, że lektorem w tym filmie jest Cezary Pazura, który zgodził się nagrać ścieżkę dźwiękową „Atronauty 3D” dla EC1 Łódź). Starsi widzowie obejrzą m.in. „Paszport do Wszechświata”, gdyż repertuar Kina 3D będzie ustalany z myślą o wszystkich grupach wiekowych.

Premierowa projekcja dla publiczności w sferycznym Kinie 3D odbędzie się razem z otwarciem Centrum Nauki i Techniki EC1.

Image for post
Image for post

Trzy wystawy tematyczne

Centrum Nauki i Techniki EC1 oferuje swoim gościom trzy wystawy tematyczne: „Przetwarzanie energii”, „Mikroświat — Makroświat” oraz „Rozwój wiedzy i cywilizacji”. Główną atrakcją pierwszej z nich będzie multimedialny mapping wyświetlany na oryginalnym turbogeneratorze firmy Brown Boveri, zaś drugiej — sferyczne Kino 3D.

Image for post
Image for post

„Mała kopuła” czyli sferyczne Kino 3D

Kino 3D mieści się w srebrzystej kuli w miejscu, w którym historycznie zainstalowany był drugi turbogenerator stuletniej Elektrowni Łódzkiej. Kula mieści dziesięciometrowy ekran sferyczny i może w niej przebywać jednocześnie do 45 widzów plus obsługa. Kino obsługuje serwerownia z jedenastoma komputerami (tzw. host plus 10 stacji graficznych).

Image for post
Image for post

Nowoczesne technologie w Kinie 3D

System projekcyjny sferycznego Kina 3D pracuje na oprogramowaniu Digistar 5 amerykańskiej firmy Evans&Sutherland. Jest to ten sam system, który odpowiada za obraz w Planetarium EC1. Do wyświetlania obrazu na kopule używanych jest pięć projektorów Barco F50 o jasności 5500 lumenów każdy i kontraście rzędu 5300:1. Obraz ma rozdzielczość 4K a za trójwymiarowość odpowiada system Active 3D. Specjalne okulary będą wypożyczane widzom w cenie biletu.

Image for post
Image for post

Zróżnicowanie tematyczne filmów

Docelowo w sferycznym Kinie 3D będzie wyświetlanych rotacyjnie do 10 filmów. Ich treści będą bezpośrednio lub pośrednio związane z wystawą „Mikroświat — Makroświat” i stanowią jej uzupełnienie. Część projekcji będzie realizowanych w systemie Active 3D, część w 2D.

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store