Số lượng địa chỉ hoạt động của ETC chỉ đứng sau Bitcoin

Dữ liệu từ coinmetric.io

Kể từ sau hard fork Atlantis thành công của Ethereum Classic vào tháng 9, ETC đã phát triển nhanh chóng và tạo ra những bước đột phá trong hoạt động thị trường, ứng dụng nền tảng, cơ sở hạ tầng và dịch vụ sinh thái.

Theo coinmetrics.io, tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2019, số lượng địa chỉ hoạt động ETC là 464.517, chỉ đứng sau Bitcoin, đứng thứ hai trong tất cả các loại tiền kỹ thuật số và hoạt động của mạng lưới ETC đã gia tăng đáng kể. Coin Metrics là nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu blockchain nổi tiếng tại Hoa Kỳ, cung cấp thông tin về thị trường tài sản tiền điện tử và dữ liệu mạng.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu TOP 15 nền tảng Blockchains có địa chỉ hoạt động hàng ngày nhiều nhất của CryptoDiffer mới đây, cũng khẳng định sự phát triển vượt bậc này của Ethereum Classic.

TOP 15 nền tảng Blockchains có địa chỉ hoạt động hàng ngày nhiều nhất (tính trung bình trong tháng 10 và tháng 9)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Tham gia thảo luận và cập nhật tin tức mới nhất trên các kênh chính thức của chúng tôi:
- Facebook: facebook.com/EthereumClassicVietnam/
- Telegram: t.me/ETCVietnam
- Twitter: twitter.com/etcvietnam
- Medium: medium.com/@ETCVietnam
- Youtube: youtube.com/channel/UCXfEBzpKKy1pwl7KGCzS7ow

Cộng Đồng Ethereum Classic Việt Nam
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade