دانشجویی که ساعت مکانیکی ساخته با چوبه خیلی باحاله، یه عالمه قطعه مهندسی شده گذاشته روی هم :)

نتیجه هم داده خداییش