شاید آن آبی در دوردست‌ها داشته باشد رنگی نو

همچون خرید لباسی زیبا و شادی از برایش در سالی نو

گفتنی ها این روزها دیگر رنگ و بوی سکوتند

شاید بگویید مگر از آینده آمدی تو

نه من همان آدم دیروزم لیکن به آینده رسیدم

گویند در آن دوردست ها شاید باشد رنگی نو

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.