پست امروزم درباره شبکه‌های اجتماعی بود با عنوان: واژگونی رابطه در شبکه‌های اجتماعی

لپ مطلب درباره جایگزینی نوشته‌های مفصل وبلاگی بجای هرزنویسی در شبکه‌های اجتماعیه

https://ehsanchhry.wordpress.com/