213 میلیارد ریال از منابع تسهیلاتی صندوق توسعه ملی کشوربرای احداث گلخانه جذب می‌شود .اقدامات شاخص باغبانی با توجه به سیاست‌های استفاده بهینه از منابع آب و تغییر الگوی کشت فضای باز به فضاهای گلخانه‌ای تهیه طرح و معرفی 126 طرح احداث و توسعه گلخانه در سطح 112 هکتار و مبلغ 887 میلیارد ریال انجام شد، که تاکنون منجر به جذب 213 میلیارد ریال از منابع تسهیلاتی صندوق توسعه ملی کشور شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: درتولید نهال استاندارد و شناسه دار انواع درختان میوه با تولید 2میلیون 300هزار اصله نهال لیبل دار در 14 واحد نهالستان مجوز دار برای استفاده باغداران داخل استان و سایر استان ها رتبه اول را به خود اختصاص داده است .

از دیگر اقدام شاخص باغبانی‌، حمایت از تولید محصولات باغی و گلخانه‌ای سالم و استاندارد به میزان 9087 تن از انواع محصولات گلخانه‌ای (خیار، گوجه فرنگی، فلفل و توت فرنگی) و محصولات باغی انار و به در قالب استاندارد تشویقی تحت کنترل، تولید و عرضه به بازارهای داخل و خارج استان گردید .

Like what you read? Give Ehsan Chehri a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.