IT için yapmak kolay peki ya yapmaya muktedir kılmak?
Aykut Bal
234

Güzel bir konuya değinmişsin ama yazıbiraz karışık olmuş. Genel anlamda bir bakış açısı değişikliğine ihtiyaç olduğu doğru. Bunun dışında ben yazıdan API-oriented uygulamalar yazılması gerektiğini çıkardım. :-) Bu fikre kesinlikle katılıyorum, çünkü açık kaynağın gücüne inanıyorum. Bunun dışında şirketlerde nasıl bir vizyon değişikliği lazım, fikrin var mı Aykut?

Like what you read? Give Ekin Öcalan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.