Bu “İşlik” desteğini biraz açabilir misiniz Elçin Ekşi?
Altuğ Gürkaynak
1

Arge inovasyon drsteginde kira yerine islik secebiliyorsunuz. Kosgeb tekmer denilen merkezler ofis alani sagliyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.