Nasıl yani? :)
hologram18
2

Biraz abartılı bir söylem de olsa genelde günlük hayat bile bu yaklaşımla geçiyor bizim ofiste ☺

Animasyonlarla eklenen alienlarımız ya da zaman yolculuğu henüz yok, belki ilerde onlarda olur 🙆

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.