Bir Girişimci Adayının Devlet Destekleri ile İmtihanı…
Begüm Öztan
20723

Programların ( hem TUBİTAK hem de KOSGEB’in girişimcilik, ar&ge ya da akademik programları) aslında yapılanmasında genel olarak en temel devlet yaklaşımı desteğin harcandığı kalemlerin kontrolü üzerine oluyor.

Yani desteklerin istismar edilmesini engellemek. Çünkü maalesef hangi sosyo-ekonomik seviyeden olursa olsun bu durumla ilgili yaşanmış acı durumlar var.

Ancak sorarsanız bu kadar kontrolcü olmaya çabalamak işe yarıyor mu? Hayır tabi ki. İçinde kötülük olan yine bir yolunu bulup yapıyor. Hatta bu sefer evrağı kağıda da ona göre uydurduğu için daha zor denetleniyor.

Eğer siz böyle değilseniz ve düzgün iş yapmaya uğraşıyorsanız, işte genel olarak bürokrasiden pek iş yapamıyorsunuz. Hele de Ar&Ge yapıyorsanız hayatınızın anlamını bile sorgulayabilirsiniz. Çünkü girişimcilikten daha farklı ve riski daha yüksek bir alanda oynuyor oluyorsunuz.

Like what you read? Give Elçin Ekşi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.