Aydınlanma Haritası ile Dünya’daki Değişim
Ali Barış Bingüler
301

“Timeo Hominem Unius Libri” , tek kitaplı insandan korkarım demek bilindiği üzere. Bu söz Hacettepe’nin Beytepe kampüsünün girişinde yazar-DI, bir kaç yıl öncesine kadar. Ama zamanın üniversite yönetimi dayanadı kaldırdı bu sözü… Yani durum üniversite kurumunda bile acı.

Like what you read? Give Elçin Ekşi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.