Mag-inbest para sa hinaharap

Ang Bitquence Token (BQX) ay kailangan para sa gumana ang plataporma ng Bitquence. Para magamit ang Bitquence na mga alokasyon at malamig na imbakan, ang mga gumagamit ay magbabayad ng bayad ng token, na siyang magrerepresenta sa nominal na porsyon ng mga pondo, katulad ng “alikabok”. BQX na mga token ay maaari ring magamit para balansehin ang indibiduwal na mga portfolio. Sa ibang salita, ang madaliang pagpalit na nagawa ng BQX ay maaaring gamitin para magamit ng mga gumagamit para ilipat ang mga alokasyon sa pagitan ng ibang mga pera ng mabilis at madali. BQX na mga token ay maaaring gamitin bilang “gas” para sa mga transaksyon at imbakan ng Bitquence plataporma na babayaran sa halip na tradisyonal pamamahala at bayad sa mga serbisyo.

Ang Bitquence aplikasyon ay dinesenyo para idebelop at ilabas ng mabilis kung posible. Inisyali ang Bitquence ay tatakbo sa cryptocurrencies at susuriin mabuti bago ang integrasyon ng anumang totoong pera. Ang pangunahing mga prioridad ng aplikasyon ay: Seguridad: ​Mabato solid malamig na imbakang teknolohiya at mga protocol. Scalabilidad: Ang capasidad para hawakan ang eskala ng mga transaksyon. Aksesibilidad: ​Gagawing mabilis ang plataporma, madali at mobile-na kaibigan Desentralisasyon: Gagawin ang plataporma desentralisado tatanggalin ang anumang isang punto ng kapalpakan. Pero ang Bitquence ay mas malaking mga plano sa labas ng paglunsad ng konbenyenteng ari-arian pamamahalaang plataporma. Gusto naming iposisyon ang Bitquence sa merkado para maging lider sa ligtas na halagang pamamahalaan sa bagong ekonomiya.

Perang Merkado at Mabilis na Ari-ariang Alokasyon Sa ngayon, Bitcoin ay ang dominanteng pera na kung saan ang lahat ng ibang mga pera ay sinusukat at pinapalit. Kapag ang isa ay gumawa ng deposito sa Bitquence , ang mga pondo ay pinapalit sa Bitcoin at maaaring mawithdraw bilang Bitcoin. Sa ganitong kaso, ang Bitcoin ay katumbas ng “Pera Merkado” sa tradisyonal na mga brokerage at maaaring ipagpallit sa dibersisipikadong ari-arian na mga alokasyon. Ang mga gumagamit na gustong bumili ng Bitcoin ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagdeposito ng totoong pera. Dahil sa sinimulan naming itatag ang Digital Madaliang Ipagpalit na Network, ang pera merkado ay maaaring ipagpalit sa BQX. Para makamit ito mabilis na ari-ariang alokasyon, kami ay inisyali gagamit ng direktang palitan integrasyon para ipagpalit ang Bitcoin sa nasabing basket ng sinasabing alokasyon. Ang gumagamit ay bibigyan ng inaasahang mga presyo at nagmamay-ari ng sinasabing mga ari-arian at maaaring maikompara ito sa aktuwal na inbestment. Ang mabilis na ari-ariang alokasyon ay importante para sa mga lumalahok para makagalaw ng mabilis sa mabilis na nagbabagong merkado.

Cryptocurrency Services and Mass Adoption Ang bisyon ng Bitquence ay para maging pamantayan para sa cryptocurrency na mga serbisyo sa Bagong Ekonomiya. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng pagitan sa pagitan ng luma at ang bago, intesyon namin na mag-oper ng ligtas at madaling paraan para sa sinuman para makipaginteract sa hinaharap ng pananalapi. Ang global remittance, kaagad na pagbabayad, lokal na portal ng mga pagbabayad at marami pa na posible sa Bitquence Impraktrakstura. Gayon paman, ang Bitquence modelo ay maaaring lumikha ng cryptocurrency na mga serbisyo na ang mga interes pantay sa mga tao na sinisilbihan gamit ang mga Bitquence na mga Token.

Future Decentralization Ripple nagsimula bilang sentralisadong serbisyo na intesyong na maging desentralisado sa hinaharap. Bitquence ay magsisimula rin bilang sentralisadong serbisyo at desentralisadong mga piraso bilang bilang ang debelopment ay nagpapatuloy. Dahil ang Digital Madaliang Ipagpalit na Network ay lumalaki, ito ay magsisimula para isama ang mgadaliang ipagpalit na mga partner at matalinong kontrata pera sa mga palitan na tutulong sa desentralisasyon ng Bitquence. Gayon paman, kami ay umaasa para gumalaw ang lahat ng trading datos sa malinaw na blockchain para sumunod sa AML, KYC at FinCEN na mga regulasyon at para protektahan ang mga gumagamit mula sa mga atake laban sa Bitquence. Kami ay merong grandeng bisyon, pero ito ay kukuha ng maraming oras at pagsisikap para makapunta dun. Kami ay pinapahalagahan ang kommyunidad kompormiso at maaaring regular na iupdate ang kommyunidad sa debelopment na pagsisikap ng Bitquence. Kami ay sobrang nasasabik tungkol sa malaking ptensyal ng Bitquence. Salamat para sa pagbabasa ng aming puting papel, at pakiusap bumusita sa www.bitquence.com para sundan kami sa sosyal media at makipag-ugnayan sa aming kommyunidad-driben na proyekto.

Bitquence website: www.bitquence.com

Bitquence puting papel: Idownload dito

Sumali sa Kapagbigayan: https://bitcointalk.org/index.php

Sumali sa ICO: https://www.bitquence.com/tokensale/

Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=917890

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.