Bancor at TokenCard nag-anunsyo ng Sosyohan

Ngayon, kami ay nagagalak na i-anunsiyo ang paparating na sosyohan sa TokenCard, ang unang smart contract na gumaganang debit kard, at Bancor, ang unang protocol para sa intrinsically tradable na smart tokens. Ang sosyohan ay papayagan ang smart tokens na magastos sa TokenCards, at mag-alok ng TokenCards sa mga gumagamit ng Bancor at mag-iisyu ng smart token na siyang pinung-pinong gagana sa TokenCard Visa Debit.

“Ito ay ang perpektong match dahil ang TokenCard ay nagbibigay ng solusyong pinapagana ang Ethereum tokens para magastos sa totoong-mundong komersyo, at Bancor ay magbibigay ng abilidad na mag-isyu ng madaling ipagpalit na Ethereum tokens sa mga gumagamit. Ang dalawang kumpanya at kanilang mga kustomer ay makikinabang mula sa mas malakas na tulay sa pagitan ng bago at tradisyonal na ekonomiya.” sabi ni Mel Gelderman, CEO ng TokenCard.

Guy Bernartzi, CEO ng Bancor ay nagdagdag na “isa sa mga paraang gagawin sa smart token na kami ay nagagalak ay tungkol sa lokal na pera na pwede na ngayong makamit ang tuluy-tuloy na madaliang ipagpalit sa ibang cryptocurrencies salamat sa Bancor protocol. Ano pa ang mas mainam kaysa sa kumita sa iyong komunidad na token at kakayahan na magastos kaagad sa grocery store? Ang TokenCard ay natural na bubuo sa madaming bilang ng mga produkto na maipagbibili sa konting dami ng mga user-generated ERC20 tokens na makakaya ng Bancor.

Ang kumpanya ay kapwa lumilikom ng pondo para sa kanilang mga network ngayong buwan at mag-aanunsyo ng iba pang mga detalye sa sosyohan sa mga susunod na linggo.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.