Isyu Ng Iyong Sariling Mga Token Mula Sayong Matalinongphone

Inaanunsyo ang Bancor Protocol mula sa Status.

Pinost ulit ula sa Status blog

Ang Protocol Para Sa Bagong Monetaryang Mga Sistema

Dahil sa pag-imbento at ebolusyon ng Ethereum, na dumating ang pagtaas ng mga token at desentralisadong modelo sa negosyo. Lagpas sa pagpapalaya satin mula sa nakaraang pinansyal na mga konstraint, Ehereum ay nagbibigay ng kabuuang bagong paraan ng koordinasyon, kommyunikasyon, at insentibisasyon, na nagbibigay sa mundo na may kasamang abilidad para sa lumikha at ipamahagi ang kanilang sariling mga token.

Dalawang malaking mga sagabal para rito ay ang token-pag-iisyu, na maaaring mahirp likhain sa ligtas na paraan, kahit na para sa mga debeloper, at madaling ipagpalit. Bancor planong baguhin ito, at magbigay kahit sa buong bagong blockchain na teknolohiya para makuha ang mga pakinabang.

Bancor ay isang protocol para sa nagawang pamantayan paglikha ng matalinong mga token sa Ethreum blockchain. Matalinong mga token ay pamanayang ERC20 mga token na syang iimplement sa BAncor Protocol-nagbibigay ng ailidad para agad iproseso ang pagbili at pagbenta ng order, na syang nagpapabilis ang pagdiskobre ng presyo proseso. Dahil sa capabilidad na ito, matalinong mga token di na kailangang itrade sa palitan para madaling ipagpalit.

Ang protocol nagbibigay ng madaling gamitin pero makapangyarihan kagamitan na ginagamit ninuman para sa mabilisan at ligtas na paglabas ng bagong monetaryang mga sisema, isyu ng mahalagang ari-arian may back-up at lumikha ng pera mga nework na hindi pa nagawang posibly noon.

Lilikha Ng Tokeng Baseng Mga Kommyunidad

Mga token nagbibigay sa kommyunidad ng abilidad para pagsamahin lahat ng pinagsamang mga layunin, para ilabas na isulong ang kanilang karaniwang mga interes at para pagsamahing pamahalaan ang kanilang hinaharap na dadaanan. Kabilang na rito ang mga posibilidad, na maari nilang irepresentang impluwensyahan, karapatang bumoto, pinagsama-samang trabaho, at tatayo sa loob ng sosyal lipunan.

Bancor titignang ibigay ang mahabang buntot ng gumagamit-paggawang mga token, nagbibigay ng angkop na mga kommyunidad at kanilang mga pera ang abilidad na umunlad ng hindi isinasaaang-alang ang kanilang laki. Trading sa network ay maitatatag para mapasilidad ang awtonomiyang palitan ng anumang token sa isa pang token, libre ng pagitan o kabilang paridong panganib. ITo ang magbibigay abilidad para sa anumang token na tuluyang madaling ipagpalit at makakatulong sa mga miyembro ng kommyunidad sa lalong madaling paglikha nito.

Ipinakikilala Bancor sa Status

Hanggang sa gayon, ang karanasan ng gumagamit ng BAncor ay nagamit ang web interface, at swabeng napagsama-sama sa tanyag na sentralisadong chatbot na mga plataporma, kasama ang Facebook Messenger, Telegram at Wechat na nagbibigay ng magaang paglogin karanasan para sa kanilang mga gumugamit. Kami ay natutuwang ianunsyo ngayon na ang Bancor ay idadagdag ang Status sa listahan ng mga integrasyon sa susunod na mga buwan (target: Q3),at BAncor ay gagamitin ang Status API.

Sa pamamagitan ng pagsuporta sa Status, Bancor bibigyan ang mga gumagamit para magamit ang natapos na desentralisadong messaging na plataporma para sa kapwa otentikasyon ng gumagamit, mga notipikasyon at bot-assisted na mga gagawin tulad ng pag-iisyu ng bagong token, lilikhaing bagong mga kommyunidad at kahit ETFs (token mga basket), lahat walang ng kailangan para sa anumang teknikal na kaalaman ng Ethereum.

Kung gusto nyong makita kung anong naimbak namin sa store siyasatin ang Bancor Network Putingpapel, o pumuntang ichat kami tungkol dito ng direkta sa Status Slack.

At kung gusto nyo ng dagdag na impormasyon tungkol sa Bancor Protocol o sa paparating na Bancor network token, bisitahin ang site at www.bancor.network

Salamat kay Tatu Kärki.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.