Mag-inbest para sa hinaharap

Pasasalamat Bonus Liderboard Live Ngayon

Halos 40% sa min cap pagkatapos ng 2 araw! Woo-hoo!

Para “Makapagpasalamat sa mga lumahok, ang bonus pasasalamat liderboard ay inilunsad. Ito ay bibigyan ng award espesyal na mga premyo at bonus na mga token at mga premyo na iaaward sa top 100 na mga lumahok.

Dagdag pa ikaw ay makakatanggap ng tiyansa para manalo ng espesyal na numerong komemoratib Bitquence na mga token!

Kung ikaw ay lumahok na ikaw ay awtomatikong makakapasok sa bonus liderboard na ito.

Makikita mo ang liderboard sa pagbenta sa karamihan page sa www.bitquence.com/tokensale.

Ang pasasalamat na bonus liderboard ay iaapdate araw-araw at 4pm UTC.Tignan ang Liderboard

Ito ang mga pasasalamat na mga premyo!
 GINTO Bonus (#1 sa liderboard)

 • Nag-iisang uri ng pisikal BQX Ginto Token numero #001.
 • Ikaw ay maaari ring mamili ng kakaibang numero kung gusto mo.
 • 100,000 bonus BQX na mga Token
 • Libreng Bitquence transaksyon na bayad habambuhay pagkatapos ng live plataporma ay nilunsad.
 • Unang pagpipilian para sa Bitquence ID. Ang iyong ID sa plataporma nasa “tungkol sa” pahina.

Pilak Bonus (Top 100 na mga Kontributor)

 • Kakaibang kolektible pisikal BQX Pilak na mga Token numero #002 — #100
 • Ikaw ay maaari ring mamili ng kakaibang numero kung abailable halimbawa 888.
 • 10,000 bonus BQX na mga token
 • Libreng Bitquence na mga trasaksyon na bayad para sa 1 taon pagkatapos ng live plataporma ay nilunsad.
 • Prioridad na pipiliin sa order ng kontribusyon para sa Bitquence ID.

Mga alituntunin

 1. Anumang mga kontribusyon sa panahon ng anumang BQX pagbenta sa karamihan ay awtomatikong papasok.
 2. Kung sa tingin mo ikaw ay tamang nairepresenta sa liderboard, pakiusap ipadala ang ebidensya (ETH scan o address) sa info@bitquence.com
 3. Kung gusto mong taasan ang iyong kontribusyon at tumaas ang iyong ranggo sa listahan, pakiusap siguraduhin na magkontribute mula sa parehong pitaka na address. Email kami sa info@bitquence.com kung ikaw ay nagkontribute ng madaming beses para makapunta sa liderboard ng mas mabilis.
 4. U.S. at Singapore na mga residente ay hindi maaaring lumahok sa promosyong ito o bumili ng BQX na mga token.
 5. Ikaw ay dapat magbigay ng baid na mailing address para matanggap ang iyong BQX token mula sa email address kaugnay sa iyong mga binili para matanggap ang iyong pisikal na token.
 6. Pisikal na mga token ay komemoratib at walang BQX na halaga.

Tignan ang Liderboard

Bitquence website: www.bitquence.com

Bitquence puting papel: Idownload dito

Sumali sa Kapagbigayan: https://bitcointalk.org/index.php

Sumali sa ICO: https://www.bitquence.com/tokensale/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.