Image for post
Image for post

Tavşan kaplumbağa hikayesini hepimiz biliriz, dur kalk yapan tavşan ve standart, stabil hızda devam eden kaplumbağa. Bu hikayeye atıfta bulunan bir sözü vardır Taiichi Ohno’nun;


Türkiye’de bir bayram sabahı, bayramlaştıktan sonra dede torununa harçlık uzatır, çocuğun daha önce görmediği değişik bir paradır bu, üzerinde okuyamadığı yazılar, değişik şekiller vardır. Bakkalda, marketlerde veya herhangi bir oyuncakçıda kullanılabilecek bir paraya benzemiyordur. “Hatıra olarak veriyorum” der dedesi herhalde anlar, 10–11 yaşlarındaki torununun şaşkınlığını. “Sakla bunu, harcama” diye ekler.

“Normal Dağılım” istatistiğin temellerinden biri. Altı Sigma eğitimlerinde de en çok üzerinde durduğumuz dağılım. Olasılık hesaplamaları, yeterlilik analizi, ölçüm sistemi analizleri gibi konuların olmazsa olması. Üniversitelerde “Çan Eğrisi” olarak bildiğimiz “geçtik mi kaldık mı?” endişelerimizin korkulu rüyası.

Aslında her mühendisin kesinlikle istatistik bilimine iyi derecede hakim olması lazım diye düşünüyorum, istatistik bilen mühendis iyi mühendis, doktor iyi doktordur. Kendi uzmanlık alanınızla birleştirdiğinizde çok kuvvetli analizler yapabilmenize olanak sağlar. …


Süreç; olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanması. Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi olarak da tanımlanır.

Türk Dil Kurumu (TDK) ise Süreci; aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire ve proses olarak tanımlamıştır.

Süreç hakkında çok farklı tanımlar olmasına rağmen kısaca; istenilen sonuca varmak için adımların/eylemlerin belirlenmesi olarak tanımlanabilir.

Süreç yaklaşımı bir olayda, tasarımda, süreçte ilk yapılması gereken eylemlerdendir. …


Tabiatı anlamamızda tümevarım metodunu kullanmamız gerektiğini savunan, bilimsel deneycilik düşüncesinin öncüsü İngiliz filozof Francis Bacon’ın Zihnin Putları’ndan bahsedeceğiz.

Bacon doğayı yorumlayarak açıklamaktan çok, ona ilişkin acele kestirimlerde bulunmamıza yol açan yanlış kanı ve önyargılara dayalı düşünceleri “zihnin putları” (idols of the mind) diye adlandırır. Gerçeği görmemize engel olan putları 4 kategoriye ayırmıştır.

· Soy Putları,

· Mağara Putları,

· Çarşı Putları,

· Tiyatro Putları.

Soy putları (benmerkezcilik), insanın kendisini her şeyin ölçüsü almasıyla kendisini dışarıya kapatmasıdır. Dünyanın merkezinde olduğumuza inanırız ve ne yazık ki duyu ve algılarımızı kendimize yönlendiririz. Benmerkezci oluruz. …


Bir Amerikalı, bir Çinli ve bir Türk… diye başlasam fıkraya girer gibi oluyorum ancak konumuz fıkra değil.

Herbert William Heinrich hikayemizdeki Amerikalı, özellikle İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili öncü çalışmalar yapmış, “Heinrich Piramidi” ile de günümüzde bilinen birisi.

1931 yılında yazdığı kitabında, ‘Industrial Accident Prevention, A Scientific Approach’, iş yerlerindeki kazaların gerçekleşmeleri ile ilgili Heinrich Piramidi olarak bildiğimiz oranları ortaya koyuyor. Buna göre; her 1 adet ölümcül veya kalıcı hasar bırakan kaza için aynı iş yerinde 29 adet küçük yaralanmalı hafif kaza ve 300 tanede yaralanmasız kaza gerçekleşiyor (raporlanmayan durumlar). …


Toyota Production System (TPS) için Taichi Ohno ile birlikte önemli figürlerden biridir Shigeo Shingo. Yalın ile ilgili derin öğrenme için okuma yaparken mutlaka detaylıca incelemeniz gereken kişilerden. “A Study of Toyota Production System” ve “Zero Quality Control” kitaplarını şiddetle tavsiye ederim.

Onun çok sevdiğim, değişim yönetimi sırasında bol bol kullandığım ve aklımdan çıkarmamaya çalıştığım bir cümlesi var…

Many people believe that when implementing a new system, only know-how is required. However, if you want to succeed, you must understand know-why as well.

Bir çok insan yeni bir sistemi devreye alırken sadece ‘know-how’ ın gerekli olduğunu düşünür aslında başarı için ‘know-why’ da mutlaka anlaşılmış olmalıdır.

About

Elephio Consulting

yönetim sistemleri ve iş dünyası hakkında kısa ve keyifli yazılar…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store