Энэ бүхэн дуусахтай зэрэгцээд шинэ бүхэн эхэлж байна

Image for post
Image for post

2019.04.27ны хаврын тогтуун хэрнээ сэрүүн өдөр Marshal Art Gallery-д маш гоё үзэсгэлэнг очиж үзэх боломж олдсонд маш их баяртай байна. Тус үзэсгэлэнд “U.G Art” дугуйлангийн шилдэг сурагчдын хамтарсан “Мөрөөдөл” үзэсгэлэн энэ амралтын өдрүүдэд тавигдсан. Өөр өөрийн гэсэн дотоод ертөнцтөй гайхалтай үзэсгэлэнтэй 3 бүсгүй, өхөөрдөм хөөрхөн 5хан настай хүү, шилдэг 4н сурагч.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

“Мөнх бус хорвоогийн

Мөч бүхнийг хожиж яваарай”

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store