Jeres sag er i fare! Hvorfor interesseorganisationer bør satse på evidensbaseret kommunikation

Kommunikation er en integreret del af forandringsprocessen

Dårlig kommunikation skader sagen

Kommunikatøren må forholde sig til offentlighedens tænkning

Mennesker møder ikke verden som naive, tomme modtagere, der forholder sig til stimuli på en uafhængig og objektiv måde, men snarere som erfarne og sofistikerede perceptionsveteraner, der har lagret deres tidligere erfaringer som en organiseret masse. Disse forudgående erfaringer fungerer som forventninger om verden, og eftersom verden er et systematisk sted, bekræftes forventningerne i de fleste tilfælde, hvilket betyder, at individet ikke hele tiden skal bøvle med at forstå ting på ny. (Tannen, 1993)

Hvad indebærer god forandringskommunikation?

--

--

I explore, communicate, and nurture regenerative worldviews and practices to help ensure a thriving future for all life.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Espen Malling

Espen Malling

I explore, communicate, and nurture regenerative worldviews and practices to help ensure a thriving future for all life.