Ondanks mijn drukke agenda vond ik toch de tijd om een vitaal moment in te lassen en tijd vrij te maken voor dit VITTEL-project. Ik besloot rustig te starten met het start-to-run-principe. Op die manier sloeg ik er toch in om 3 kilometer te lopen na een ‘stilzittende’ periode van zes maanden. De gevolgen heb ik gevoeld :) Drie dagen stijve benen! Later in de week ging ik aan de Watersportbaan in Gent een nieuwe uitdaging aan. 5 km! Ik was super fier op mezelf!

Like what you read? Give Famous Relations a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.