HER DÖNEMİN SEVİLEN İNSANLARI

TSK’da albaylardaki kadro şişkinliği 1993'de de giderilmeye çalışılmış ve 1/588 Esas No 2 Eylül 1993 tarih ve Prof.Dr.Tansu ÇİLLER imzalı KHK çıkarılmıştı. Bu KHK’nin GENEL GEREKÇE ve MADDE GEREKÇELERİ bölümlerinden önemli gördüğüm bazı yerleri aktarmaya çalışacağım. GENEL GEREKÇE 1. Dünyada ve çevremizde değişien politik askeri durum ve potansiyel risk faktörleri çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha küçük,fakat vurucu gücü ve hareket kabiliyeti yüksek, modern ve daha profesyonel yeni bir yapıya kavuşturulması çalışmalaraı muvacehesinde yeni personel rejimi de şekillendirilmektedir.

Yeni personel rejiminin temel ilkelerini;sayısaıl indirim, buna mukabil kalite yükseltmeyi hedefleyen profesyonelleştirme,personel kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve personel miktarlarının azaltılması teşkil etmektedir. Bu temel ilkeler muvacehesinde yapılan ve yapılması amaçlanan hususlar şunlardır; a) Harp okullarından mezun olan subayların üst rütbelerde birikim yaratmasına mani olmak, çağın gereklerine uyum sağlayabilecek nitelikli subay yetiştirmek ve bu subayları kıt’a ve komutanlık görev yerlerinde istihdam etmek maksadıyla, harp okullarından yetiştirme aşağıya çekilmektedir. Bu amaçla ilk aşamada Kara Harp okulunun yıllık yetiştirme miktarı 300 öğrenci kadar azaltılmış ve buna paralel olarak askeri liselerin mevcutları da azaltılmaya başlanmıştır. Harp okullarından mezun edilecek öğrenci sayısının azaltılması nedeniyle meydana gelecek küçük rütbeli subay ihtiyacı ise, sözleşmeli subaylarla yedek subaydan veya sivil kaynaktan muvazzaf subaylığa ve astsubaylıktan subaylığa geçişin teşvik edilerek ertırılmasıyla ve bazı subay kadrolarının sivile dönüştürülmesiyle giderilmeye çalışılacaktır.

YORUM : Bazı subay kadrolarını Assubay yapalım diyemiyorlar…!!!

d) Diğer taraftan astsubayları daha çok çalışmaya, kendilerini daha iyi yetiştirmeye motive etmek için ve küçük rütbeli subay ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla;astsubaylıktan subaylığa geçişi özendirecek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir. Ülkemizin gelişen eğitim seviyesine paralel olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde nitelikli insan gücünden istifade etmek için astsubay temin ve yetiştirilmesinde yüksekokul veya fakülte eğitimi gören personelden de astsubay kaynağı olarak yararlanılması gerekli görülmektedir.

2. Tasarı ile yukarıda belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri personel rejiminin yeniden şekillendirilmesi ve kaynaklarının çeşitlendirilmesi çalışmaları muvacehesinde aşağıda belirtilen hususların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. (Düzenleme maddeleri sıralanmış…)

b) Terfide barajın kadro esasına dayandırılması; Terfide baraj uygulaması, mevcutları az olan sınıflarda yeterince işletilememiş, bu nedenle mevcutları fazla olan sınıflar aleyhinde kısmen haksızlıkların doğmasına ve yükselem şansı eşitliğinin bozulmasına neden olmuştur. Ayrıca sicil amirlerinden yüksek sicil notu verme eğiliminin doğmasına ve baraj oranlarının düşük tutulmasına neden olmuş,dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin rütbelere göre ihtiyaçlarına uygun personel miktarlarının oluşturulmasına yeterince fayda sağlayamamıştır.

‘’Terfide Baraj’’sistemi Anayasa Mahkemesinin 24 Nisan 1993 tarihli ve 21561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31/12/1992 tarihli ve Esas:1992/40 Karar: 1992/55 sayılı kararına da konu olmuş ve 926 s. TSK personel K.’dan 3475 s. Kanunla yapılan değişikliklerden terfide baraj sisteminin uygulanmasına ilişkin hükümler Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 
YORUM: TSK Personel Kanunu taslak metni Madde-61 ile ‘’TERFİDE BARAJ UYGULAMASI’’ tekrar gündeme gelmiştir.

c) Erken terfi imkanının iki rütbede de yapılabilmesine imkan tanınmıştır. YORUM: Amaç buydu belki ama böyle mi oldu? Kimler iki kez terfi etti?

f) 2 yıllık meslek yüksekokulları dahil,fakülte mezunlarının astsubay olmalarını teşvik etmek için fakülte veya meslek yüksekokularını bitirdikten sonra orduya katılarak astsubay olanlara fazla öğrenim süreleri kadar kıdem verilmesi amaçlanmaktadır. 
YORUM: Gerçekleştirildi ama göreve başlama derecesindeki sakat uygulama ile…

MADDE GEREKÇELERİ BÖLÜMÜNDEN, c) TSK’da görev yapan personel karakter ve ahlak yönünden değerlendirilerek mesleğe girmiştir. Karakter ve ahlak yönünden subaylığa layık olmayan personelin astsubay olarak da görev yapması uygun değildir. Bu nedenle 926 s. Kanun’un 109 uncu maddesinde yer alan, karakter ve ahlak kelimeleri metinden çıkarılmış ve personelin Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz olması yeterli sayılmıştır. YORUM: AFFERİN kedi olalı bir fare yakalamışsınız…!!!

Madde 23'e YORUMUM- Albay rütbesinde fazla birikenler görevde iken aldığı maaş ile emekli maaşı arasındaki farkın fazla olmasından dolayı, kadrosuzluk tazminatını alabilmek için TSK’dan kadrosuzluk nedeniyle ayrılıncaya kadar beklemektedir…

Yakın bir geçmişte gündemimizi yoğun bir şekilde meşgul eden konu ve buna ilişkin olarak diğer konularda yaptığım araştırmalardan elde ettiğim bilgilerin özeti bu şekilde. MALİ ve PERSONEL konularındaki araştırma ve gözlemleme faaliyetlerim hep devam edecek ve gündeme dair konuları aktarmaya gayret edeceğim. Sağlıklar dilerim…

Fahrettin BAĞRI 
E. Maliye Asb.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.