YAZ BOZ TAHTASINA DÖNEN KHK’LER

KHK’ler, AYM’ye taşınıyor…
 CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “KHK’ler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cuma günü itibariyle Anayasa Mahkemesine ilk başvurumuzu büyük olasılıkla yapmış olacağız” dedi.

CHP’nin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ilgili Anayasa Mahkemesine yapacağı başvurunun sürecinin sorulduğu Gök, şu ana kadar çıkan 8 KHK olduğunu, ilk çıkan 667 sayılı kararnamenin tatile girmeden önce Meclisin gündemine girdiğini hatırlattı.

667 sayılı kararnamede itirazları olan maddeleri, Meclis’teki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Anayasa Mahkemesine götüreceklerini aktaran Gök, şöyle devam etti:

“KHK’ler çıkarılış amacının dışına saptırıldı. İktidar partisi olağanüstü hal dönemini bir fırsat gibi değerlendirerek, olağanüstü halin kapsamı, amacı ve süresi dışında değişik düzenlemeler getirerek hukuk devleti ilkesinden ayrıldı.”
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MHP’den CHP’ye: ‘’KHK’ler için iptal davası açılamaz’’
 MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “OHAL dönemlerinde çıkarılan KHK’lere karşı iptal davası açılamayacağını hatırlatmak gerekir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP yönetiminin, “Kanun Hükmünde Kararnameleri Anayasa Mahkemesi’ne götürecekleri” yönündeki açıklamalara işaret ederek, Anayasa’nın 148/1. maddesindeki düzenleme ile OHAL döneminde çıkarılan KHK’lere karşı iptal davası açılamayacağını söyledi.
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
1991’de iki karar…

AKP’liler bu hükme dayanarak AYM’nin OHAL KHK’lerini denetleyemeyeceği ve iptal edemeyeceğini savunuyor. Oysa AYM 1991 yılında verdiği iki kararla “OHAL KHK’lerinin gerçekten OHAL KHK’sı niteliklerini taşıyıp taşımadıklarına” bakarak bir sonuca varılabileceğine hükmetmişti. AYM’nin kararlarında “AYM, OHAL KHK’si adı altında yapılan düzenlemelerin anayasanın öngördüğü ve anayasaya uygunluk denetimine bağlı tutmadığı gerçekten bir OHAL KHK’si niteliğinde olup olmadıklarını incelemek ve bu nitelikte görmediği düzenlemeler yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi yapmak zorundadır” denilerek AYM’nin OHAL KHK’si adı altında çıkarılan KHK’leri de denetleyebileceği belirtilmişti. AYM, 1990/25 E. ve 1991/6 E. sayılı kararlarında, OHAL KHK’si adını taşısa da anayasanın getirdiği sınırlamaları aşan düzenlemeler yapan KHK’lerin iptal edileceğine hükmederken şu kıstasları getirmişti:

-KHK’ler OHAL’in gerekli kıldığı konularda çıkartılmalıdır. Yani OHAL ilan edilmesine neden olan konular dışındaki KHK’ler, OHAL KHK’si sayılamayacağı için AYM iptal edebilir.
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 Hükümetten CHP’ye yanıt: ***KHK’lar AYM’ye götürülemez***
 “Anayasa bu yolu kapatmış. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin aldığı örnek bir karar da var” diyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak şunları söyledi:

Ama bizim şöyle bir yaklaşımımız var: Zaten KHK’ları Meclis’e sunduk. Meclis’te bunlar kanunlaşırken düzeltilebilir ya da tamamen bazı maddeleri kaldırılabilir. Meclis iradesi esastır. Düzeltilecekler varsa bunun yolu o zaman açılır. Bir kısım KHK’larla yaptığımız işler başlayıp biten işlerdi. Hükmü o gün uygulanan ve biten KHK’lardı. Başbakan ile bir araya geleceklerini söylemiş. Aslında yüz yüze gelseler bunlar hangi amaçla yapılıyor tekrar konuşulur.”
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Y O R U M ve S O N U Ç : Büyük bir ihtimalle 3 (ÜÇ) ay daha uzatılacak OHAL sürecinde de çıkarılacak olan KHK’ler sonucunda toplam KHK sayısı 15–20 civarında olabilir.
 Şimdiye kadar çıkarılan KHK’lerde önemli hata ve eksikliklerin yapıldığı ifade edilmiş (Özellikle 669 S. KHK’de) ve bu hata/eksiklikler sonraki KHK’lerle düzeltilmiş ve tamamlanmıştı.

İktidar partisi AKP, ana muhalefetin ‘’AKP bu işi yüzüne gözüne bulaştırdı, OHAL döneminde çıkardığı KHK’lerde çok önemli hata ve eksiklikler vardı. Biz de bunları AYM’ye taşıdık ve iptalini sağladık’’ söyleminin prim yapmaması için ikinci 3 (ÜÇ) aylık OHAL döneminde çıkaracağı KHK’lerin içine önceki çıkarılanlardaki hata ve eksiklikleri düzenleyen ve değiştiren MADDELERİ de koyacaktır.

Dolayısıyla, 1 EKİM 2016 Cumartesi günü TBMM 26. Dönem 2nci Yasama Yılı başlayacak. 20 Temmuz 2016'dan beri çıkmış ve çıkacak olan KHK’lerdeki ‘’Temel Nitelikteki’’ Kanunlar muvacehesinde tüm kurum ve kuruluşlar, KHK’ler içinde kendilerini ilgilendiren ‘’Temel Nitelikteki’’ Kanun maddeleri ile mevcut personel kanunu ve yönetmeliklerindeki maddelerin UYUMLU hale gelebilmesi için hazırladıkları Kanun taslaklarını, ‘’Kanun Yapma’’ süreç ve kurallarına bağlı olarak TBMM’ye gönderecek ve Kanun Tasarıları içine girmelerini sağlayacaklardır. Çünkü; mevcut Personel Kanunları, KHK’lerle değiştirilen bunca Kanun maddesi YÜKÜNÜ kaldırmaz…!!! Sağlıklar dilerim.

Fahrettin BAĞRI 
 (E) Maliye Assubayı

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.