Bundan qariyb 5yil avval o’qiganim Stendalning “Qizil va qora”sida esimda qolgan: “So’z — insonga dilidagi fikrni yashirmoq uchun ato etilgan” degan fikr bor edi.
Like what you read? Give Feruzaxon a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.