Kimga qanday?.. Man fikrlarimni yozib rohat olaman. So’z borligi yaxshi albatta! Salom qadrdonlarim…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated feruzaxon’s story.